Опис типів оселищ (І. Данилик, Л. Борсукевич, О. Кузярін, В. Гончаренко, С. Ізмест’єва, науково-технічне експедиційне забезпечення: Волошинський О.О.)

2. Узбережні піщані дюни та континентальні дюни

23. Континентальні дюни, старі та вилуговані

2330. Континентальні дюни з незімкненими угрупованнями з Corynephorus та Agrostis

3. Прісноводні оселища

31. Непроточні (лентичні) водойми

3130. Оліготрофні до мезотрофних непроточні (лентичні) водойми з рослинністю Littorelletea uniflorae та/або Isoëto-Nanojuncetea
3140. Оліго-мезотрофні водойми з твердою (жорсткою) водою і бентосною рослинністю Chara spp.
3150. Природні евтрофні озера з рослинністю типу Magnopotamion або Hydrocharition
3160. Природні дистрофні озера та стави

32. Проточні водойми – ділянки водотоків з природною або напівприродною динамікою (малі, середні та головні русла), де немає ознак значного погіршення якості води

3260. Водотоки від рівнинних до монтанних поясів з рослинністю Ranunculion fluitantis та Callitricho-Batrachion
3270. Мулисті береги річок з рослинністю Chenopodion rubri p.p. та Bidention p.p.

4. Чагарникові пустища та чагарники помірної зони

40А0. * Ксеротермні низькорослі чагарники

6. Природні та напівприродні трав’яні формації

62. Напівприродні сухі трав’яні угруповання та чагарникові зарості

6210. Напівприродні лучні степи, остепнені луки й чагарникові зарості на вапнякових субстратах (Festuco-Brometea) (*оселища, важливі для орхідних)

64. Напівприродні високотравні вологі луки

6410. Луки з Molinia на вапнякових, торф’яних або глинисто-мулистих ґрунтах (Molinion caeruleae)
6430. Гідрофільні прибережні зарості високотравних угруповань рівнин і від монтанного до альпійського висотних поясів
6450. Північні бореальні заплавні луки

65. Мезофільні трав’яні угруповання

6510. Низинні викошувані луки (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7. Верхові болота, трясовини та низинні болота

71. Сфагнові кислі болота

7120. Деградовані верхові (оліготрофні) болота, ще здатні до природного відновлення
7150. Западини на торф’яних субстратах з Rhynchosporion

72. Карбонатні низинні болота (фени)

7210. Карбонатні низинні болота з Cladium mariscus та з видами Caricion davallianae
7230. Лужні низинні болота

9. ЛІСИ

91. Ліси помірної зони Європи

9130. Букові ліси Asperulo-Fagetum
9150. Середньоєвропейські букові ліси Cephalanthero-Fagion на вапняках
9160. Субатлантичні та середньоєвропейські дубові або дубово-грабові ліси Carpinion betuli
91D0. *Заболочені ліси
91E0. Заплавні ліси з Alnus glutinosa та Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91T0. Центральноєвропейські лишайникові ліси сосни звичайної