Ukrainian (UA)Russian (CIS)English (United Kingdom)Polish (Poland)Čeština (Česká republika)Latvian
Товариство "Зелений хрест"
gcs-logo

O Stowarzyszeniu "Zielony Krzyż"

Historia

Stowarzyszenie "Zielony Krzyż" - niezależna organizacja pozarządowa, króra powstała w roku 1994, a zaostała zarejestrowana w marcu roku 1995.

Misja

Stowarzyszenie "Zielony Krzyż" - niezależna organizacja pozarządowa non-profit została utworzona, aby wspierać szerokopojęty rozwój kultury oraz przedsiębiorczości misata, regionu i państwa, jak również proces integracji Ukrainy z Europą.

Podstawowym celem Towarzystwa jest wychowanie osób na godnych obywateli własnego kraju, zainteresowanych i dbających o jego dobro, poprzez włączenie ich do działań praktycznych w dziedzinach:

• ekologii, turystyki i ekoturystyki;
• poznania i zachowania pamiątek historii i kultury;
• rozwoju organizacji młodzieżowych;
• integracji osób niepełnosprawnych we wszystkich dziedzinach życia społecznego;
• działalności ekspedycyjnej;
• rozwoju demokracji, samorządu lokalnego etc.

Nasze programy i projekty:

• Praca z wolontariuszami;
• Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu spotkań „Ekodekada” przy współudziale organizacji pozarządowych z innych państw;
• Organizacja letnich obozów ekologicznych dla dzieci m. in. Polsko-ukraińskich;
• Program «Kobieta i ekologia»;
• Program «Edukacja ekologiczna і społeczna integracja niepełnosprawnych dzieci»;
• Program «Stały zorientowany ekologicznie rozwój terytoriów»;
• Program «Ekologiczne problemy centrów prastarych miast»;
• Program dotyczący turystyki i komunikacji alternatywnej dla osób niepełnosprawnych;
• Program młodzieżowych wymian ukraińsko-polsko-niemieckich.

Towarzystwo zrealizowało następujące projekty:

• Międzynarodowa młodzieżowa ekspedycja «Partnerstwo» - badanie stanu ekologicznego basenu Dniestru, propagowanie wiedzy ekologicznej wśród ludności zamieszkującej obszar basenu rzeki Dniestr, (Fundacja “Odrodzenie”,1995 r.);
• Projekt “Dziecięcy komiks ekologiczny” – książka dla dzieci dotycząca edukacji ekologicznej pod postacią komiksów (nakład 8000 egzemplarzy); (Fundacja Kaunterpart; 1997-1998);
• Projekt “Edukacja ekologiczna w szkole” – przeprowadzenie serii dwudniowych seminariów wyjazdowych dotyczących tematyki ekologicznej dla dzieci w dwóch kategoriach wiekowych: 12-13 lat i 14-15 lat ( Fundacja Kaunterpart; 1997-1999);
• Ukraińsko-polski konkurs ekologicznego rysunku dziecięcego;
• Konferencja “Stały rozwój regionu: nowe zadania organizacji pozarządowych” (Lwów, 14-19 czerwca 1998 r.);
• Spotkanie-konferencja “Rozpowszechnianie partnerstwa euroregionalnego” (Sokal, obwód Lwowski, 25-27 września 1998 r.);
• Projekt “Turystyka dla niepełnosprawnych”; lata 1998-1999, Fundacja Kaunterpart;
• Otwarte Ukraińskie Posiedzenie Narodowe “Podstawowe przyczyny zmniejszenia terytoriów oraz degradacji lasów na Ukrainie” przy udziale Fundacji „Ochrona rzadkich zwierząt i roślin” (Krym) oraz Sekretariatu Inicjatywy Globalnej z likwidacji podstawowych przyczyn zanikania terytoriów lasów przy wsparciu Programu ONZ dotyczącego ochrony środowiska (12-15 października, Ałuszta, Krym 1999 r.)
• Konferencja międzynarodowa “Regiony górskie. Współpraca organizacji społecznych i państwowych przy likwidacji skutków klęsk żywiołowych” 10-14 grudnia1999 r. Fundacja „Odrodzenia”;
• Projekt “Edukacja ekologiczna dzieci głuchoniemych”; 2000 rok, Kanadyjska Fundacja Współpracy;
• Konferencja międzynarodowa “Integracja niepełnosprawnych ze społeczeństwem poprzez turystykę i aktywny wypoczynek” 3-8 września 2000 roku; Fundacja „Odrodzenia”;
• Projekt “Zielone oko” – oczyszczanie źródeł w parkach Lwowa; 2000 r.; Fundacja ISAR;
• Projekt “Niebieskie jeziora”; 2001 r.; Fundacja ISAR;
• Projekt “Alternatywna komunikacja dla niepełnosprawnych” .2001 rok; Fundacja Kancelarii Premiera Polski;
• Projekt “Edukacja ekologiczna dla dzieci niepełnosprawnych”; 2002 rok; REC-Kijów;
• 3 х 3 Od Beskidów do Sauerlandu (szkolenie dla organizatorów międzynarodowych programów młodzieżowych z Ukrainy, Polski i Niemiec); 2002 rok; Fundacja „Odrodzenia”;
• Turystyka rowerowa dla dzieci niepełnosprawnych; 2003; Fundacja Karpacka;
• Biwak ekologiczny dla dzieci niesłyszących, 2003, ІSAR;
• Dzielenie się z Ukrainą polskim doświadczeniem w dziedzinie ochrony środowiska; 2003, PAUCI;
• Założenie mini dendrarium na obszarze zakładu opiekuńczego dla dzieci niesłyszących; 2004; VRC;
• Opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju miast Jaworowa oraz Horodka, 2004, Kanadyjska Fundacja Współpracy;
• Ekologiczne problemy kulturalno-historycznych centrów Europy Wschodniej, 2004, Fundacja „Odrodzenia”;
• Zagwarantowanie prawa do aktywnego wypoczynku dla niepełnosprawnych na Ukrainie, 2004, UCAN;
• Spotkanie młodych ekologów oraz speleologów w Kolchidzie, Gruzja 2004, Program Młodzież Unii Europejskiej;
• Przesądy i stereotypy w naszym życiu, 2004, Program Młodzież Unii Europejskiej;
• Jedność w różnorodności, 2005 Suceava, Rumunia, Program Młodzież Unii Europejskiej ;
• Aktywny wypoczynek i turystyka osób niepełnosprawnych w praktyce, 2005, Fundacja „Odrodzenia”;
• Do europejskiej kultury ekologicznej, 2005 Coutances, Francja, Program Młodzież Unii Europejskiej;
• Rola opiekunów w międzynarodowych programach młodzieżowych, 2005, Pavlov Posad, Rosja, Program Młodzież Unii Europejskiej;
• Stwórzmy tęczę, 2005, Wrocław, Polska, Program Młodzież Unii Europejskiej;
• Wschód-Zachód – międzynarodowe społeczeństwo obywatelskie, 2005, gmina Wrocław;
• Partnerstwo ponad granicami, 2005, Euroregion Karpaty;
• Zagwarantowanie prawa do aktywnego wypoczynku dla niepełnosprawnych na Ukrainie, 2005-2006, UCAN;
• Centrum informacji turystycznej dla osób niepełnosprawnych; 2006, Fundacja Karpacka;
• "Transgraniczny ośrodek współpracy kulturalno-turystycznej" we współpracy z Towarzystwem Integracyjnym "Magnum Bonum", 2006, Interreg III A NEB/PL/LUB/1.3/05/464;
• Zazielenienie terytorium wsi Sokilniki, rejon Pustomyty, obwód Lwowski, 2007, Państwowy Zarząd Ochrony Środowiska w obwodzie Lwowskim;
• Zazielenienie przedszkoli i szkół specjalnych dla dzieci niewidomych i niepełnosprawnych, 2007, Toyota – Ukraina;
• Ochrona środowiska przez młodzież, 2007, Stapanawan, Armenia, Program Młodzież Unii Europejskiej;
• «Integracja i współpraca transgraniczna w zakresie kultury, turystyki i sportu », numer projektu IG-2004/PL-UB/2.06/2.1/U-43/07, 2007-2008 INTERREG IIIA/TACIS CBC;
• Wolontariusz dla Towarzystwa, 2008, Program „Młodzież w działaniu”;
• Aktywność bez barier, 2008, Towarzystwo “Magnum Bomum”, Program „Młodzież w działaniu”;
• Kultura zbliża nas, 2008, Polskie Towarzystwo Głuchych;
• Świat wokół Ciebie, VBF Krona, 2008-2009;
• Paleta możliwości, 2008-2009, Program „Młodzież w działaniu”;
• Niewidoma młodzież we Lwowie, 2008-2009, Program „Młodzież w działaniu”, Polskie Towarzystwo Głuchych;
• Każdy ma prawo do pracy: Partnerstwo dla polepszenia możliwości znalezienia zajęcia dla młodzieży ze szczególnymi potrzebami, 2009-2010, regionalny partner Fundacji Europa Wschodnia;
• Stworzenie modelu uzgadniania interesów obywateli dużego miasta oraz otaczającego go rejonu wiejskiego, 2009-2010, UNITER;
• Główne przyczyny zanikania i degradacji lasów na Ukrainie, 2009, Globalna Leśna Koalicja (Global Forest Coalition);
• Żyjemy we Lwowie, 2009-2010, Program „Młodzież w działaniu”, Polskie Towarzystwo Niewidomych;
• Studiujemy razem (Trening dla kierowników międzynarodowych wymian młodzieżowych) 2009-2010, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM).

Członkowstwo

Stowarzyszenie "Zielony Krzyż" jest organizacją pozarządową, na czele której stoi Zgromadzienie Członków Stowarzyszenia, które odbywa się co najmniej raz na dwa lata.

W okresie czasu pomiędzy zgromadzeniami decyzje podejmuje rada, na czele której stoi Przewodniczący Stowarzyszenia.

Obecnie członkami Stowarzyszenia (foto) są:
Stali pracownicy - 3 osoby
Członkowie Rady Stowarzyszenia - 7 оsób
Komisja rewizyjna - 3 оsoby
Członkowie Stowarzyszenia - 20 оsób
Wolontariusze - 15 osób

Poprawiony: środa, 15 sierpnia 2012 16:00
 
© 2005-2023, Товариство "Зелений хрест"